Telefón: 0905 383 727   0905 677 997    E-mail: m.valicek@centrum.sk
REVÍZIE VTZ
Revízie Vyhradených Technických Zariadení

Pojmy spojené s revíziou

Prinášame vysvetlenie niektorých základných pojmov s kotrými je spojená revízia elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení:

  Revízia

 • rozumieme ňou činnosť vykonávanú na zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje technický stav zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti
 • niekedy sa revízia uvádza aj pod pojmami "odborná prehliadka" alebo "odborná skúška"
 • revízie sa delia na východiskové revízie a pravidelné revízie
 • Východisková revízia

 • je revízia vykonávaná na novom alebo zrekonštruovanom zariadení pred jeho uvedením do samostatnej prevádzky
 • Pravidelná revízia

 • je v stanovených lehotách pravidelne vykonávaná revízia na zariadení, ktoré je už v prevádzke
 • predpísanú periodicitu lehôt, kedy sa majú vykonať pravidelné revízie, nájdeme v prílohách vyhlášky 508/2009 (závisí od druhu a typu príslušného zariadenia)
 • Správa o revízii

 • je zdokumentovaný výsledok vykonanej revízie v papierovej forme, z ktorého je zrejmý stav revidovaného zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie